Bộ chia tín hiệu

Bộ chia tín hiệu dòng 4-20ma , chia một tín hiệu ngõ vào thành 2 tín hiệu ngõ ra, 1 in 2 out, chia tín hiệu dòng 4-20ma, chia tín hiệu 0-10v